Polityka prywatności

Nasza Kancelaria przestrzega stawianych przez prawo wymogów, co do ochrony danych osobowych. Nie wymagamy podawania za pośrednictwem strony internetowej innych danych niż imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e mail albo numer telefonu. Podawanie w formularzu kontaktowym danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale nie podanie ich, a w szczególności nie wskazanie adresu e mail lub numeru telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem. Jeżeli preferują Państwo jedną z tych form kontaktu bezpośredniego prosimy o zaznaczenie tego w treści formularza lub podanie tylko numeru telefonu albo adresu e mail. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej wykorzystywane są wyłącznie w celu kontaktu Kancelarii z Klientami lub potencjalnymi Klientami, a w szczególności odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na kierowane do nas pytania, informowania o wykonywanych przez nas czynnościach w ramach łączących nas z naszymi Klientami umów. Przesyłania ofertu następuje jedynie w razie wyrażenia zgody na przesłanie oferty. Przekazane nam dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, ani publikowane w jakikolwiek sposób bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą, ani nie są modyfikowane. Uzyskane dane osobowe są przechowywane w sposób, który uniemożliwia osobom nieuprawniony dostęp do nich.  W razie wypełnienia formularza kontaktowego zależnie od podanych danych kontaktujemy się w drodze e mail lub telefonicznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Kontakt będzie następował z adresów e mail kończących się @kerplik.pl

Każda osoba, która kiedykolwiek przekazała nam za pośrednictwem formularza kontaktowego swoje dane osobowe może w każdym czasie bez jakichkolwiek konsekwencji:

  • zrezygnować z bezpośredniejgo sposobu komunikacji przy czym rezygnacja powinna zostać przekazane w drodze e mail na adres j.kerplik@kerplik.pl lub sms na numer telefonu 694 514 516 z adres e mailu lub numeru telefonu, które zostały udostępnione naszej Kancelarii
  • żądać usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych przekazanych Kancelarii, które powinno zostać przekazane w drodze e mail na adres j.kerplik@kerplik.pl lub sms na numer telefonu 694 514 516 z adres e mailu lub numeru telefonu, które zostały udostępnione naszej Kancelarii
Kancelaria przestrzega obowiązujących w Polsce wymogów dotyczących przechowywania i zabezpieczania danych osobowych wynikających z:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 roku poz 926 z późn. zm)
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektorniczną (Dz. U. 144 poz 1204 z późn zm)
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 maja 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz 1024)
Udostępnione Kancelarii informacje dotyczące indywidualnych spraw są objęte tajemnicą adwokacką, z której zwolnienie może nastąpić tylko na podstawie postanowienia sądu.